Sundsvallsborna ger gott betyg i årets trygghetsundersökning

Den nya lokala trygghetsundersökningen visar att sundsvallsborna känner sig trygga och den ger en bra riktning för det fortsatta trygghetsarbetet.

Polisen, Sundsvalls kommun och Stadsutveckling i Sundsvall AB har under perioden 1 oktober till 3 december genomfört undersökningen. Syftet är att få en bild av hur sundsvallsborna upplever tryggheten samt att ge en ritning i hur vi tillsammans ska prioritera resurser i trygghetsarbetet framåt.

Trygga Sundsvall

Sundsvall har genom åren uppfattats som tryggt bland sundsvallsborna. I år är vi bland de bästa noterade i Sverige med ett trygghetsindex 1,18. Allt under 2 är väldigt bra. Vid senaste undersökningen 2016 var Sundsvalls index 1,34. Sundsvall redovisar mer än en halvering av andelen utsatta för mängdbrott mellan år 2002 till år 2016. Från 21 procent utsatta år 2002 till 10 procent år 2018.

Trygghetsundersökningen är en viktig del i de gemensamma ambitionerna att göra Sundsvall tryggt att leva och bo i. Handlingsplaner kommer att tas fram i bred samverkan och det gemensamma målet är att utses till årets stadskärna 2021. Trygghetsundersökningar har genomförts sedan 2002. I år skickades enkäten till 900 sundsvallsbor och hela 578 personer deltog i undersökningen, vilket är en hög siffra i den här typen av undersökningar.

Områdespoliser för fortsatt ökad trygghet

Trygghetsundersökningen kan sättas i ett intressant sammanhang då Polisen, senast första januari 2019, inrättar områdespoliser i centrala Sundsvall. Det är ett sätt att leva upp till det medborgarlöfte som Polisen och Sundsvalls kommun har tecknat för att tillsammans öka tryggheten på de områden som sundsvallsborna i dag upplever som otrygga. De områden som sticker ut från årets trygghetsundersökning och i de dialoger som förts med sundsvallsborna genom åren är missbruk och olika typer av nedskräpning i centrala Sundsvall.

Områdespoliserna har centrala Sundsvall och Stenstan som sitt området och ersätter de kommunala ordningsvakterna som idag patrullerar i Stenstan. Ordningsvakterna kommer i fortsättningen att utföra viss bevakning kring centralstationen.

– Vi känner oss trygga med att områdespoliserna nu kommer att finnas i stadskärnan för att utföra trygghetsskapande åtgärder tillsammans med våra fältassistenter, säger kommunens säkerhetssektion.

Den digitala polisen

När vi ändå är inne på trygghetsområdet så vill vi passa på att presetera Andreas Zehlander som tillsammans med sina kollegor gör Sundsvall till en tryggare plats.

https://www.youtube.com/watch?v=1NyN450a0EM&t=11s 

Källa: Sundsvall.se